خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

مقاله فارسی بهبود کلاس بندی داده های نامتوازن با استفاده رویکردی در سطح داده

یکی از چالش های علمی امروز رویارویی با مجموعه داده های نامتوازن است. مسئله کلاس بندی داده های نا‌متوازن از اهمیت خاصی در پروژه های داده کاوی برخوردار است به طوری که بیشتر داده های موجود برای فرآنید داده کاوی نامتوان هستند. عدم توازن کلاس یعنی حداقل تعداد یکی از …

ادامه »

دانلود مقاله انبار داده

تصمیم گیری سازمانی به طور ایده آل با آنالیز عمیق اطلاعات مدیریتی آغاز می شود . سپس تصمیم گیرندگان از اطلاعات موجود برای سنجش راهکارها ، آنالیز گزینه ها، پیش بینی تأثیرات و نمایش نتایج در حوزه سازمان و محیط استفاده می کنند . اما اگر تصمیم گیرندگان ، اطلاعات …

ادامه »

تحلیل احساسات در شبکه اجتماعی توییتر با تکنیک متن کاوی

با گسترش شگرف اینترنت، شبکه های اجتماعی و استفاده روزافزون از آن شاهد حجم انبوهی ازنظرات کاربران در ارتباط با موضوعات مختلف هستیم که مطالعه و تحلیل نظرات در حجم انبوه با مشکالت زیادی روبرو بوده و کاربرد تکنیکهای علمی نوین ضرورتی اجتنابناپذیر میباشد. مقاله حاضر با کاربرد تکنیک متنکاوی …

ادامه »

دانلود مقاله بررسی الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر هوش گروهی

بهینه سازی، یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم در دهه های اخیر بوده است که نتیجه آن طراحی انواع مختلفی از الگوریتم ها بوده است. در بسیاری از مسائل مهندسی معموالً با تابع هدفی روبه رو هستیم که میخواهیم آن را بهینه کنیم. در روشهای گروهی، عاملها با هم همکاری …

ادامه »

مقاله داده کاوی بررسی جامع روشهای کاوش الگوهای متناوب

کاوش الگوهای متناوب یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد تمرکز در پژوهشهای انجام شده در حوزه داده کاوی در طول یک دهه اخیر بوده است. مقالات و آثار علمی فراوانی در این زمینه منتشر شده و پیشرفتهای چشمگیری نیـز حاصل شده است. این پیشرفتها در ابعاد گوناگون، از ارائه …

ادامه »

دانلود مقاله رویکرد شبکه عصبی مبتنی بر کلونی زنبور عسل مصنوعی جهت تخمین رتبه اعتباری مشتریان بانک ها

چکیده کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و موسسات مالی ایفا می نماید. در این راستا، پژوهش حاضر سعی در …

ادامه »

دانلود مقاله داده کاوی روشهای کشف تقلب در استفاده از کارتهای اعتباری

دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و جو حاکم بر زندگی امروز، بشر را به سوی مکانیزه کردن و آسانترکردن وا می دارد. امروزه لازم است که همه کارها، حتی کارهایی که به نظر مهم و ضروری نمی آیند نیز با زندگی مکانیزه هماهنگ شوند. به عنوان مثال کلید خانه ها …

ادامه »

دانلود مقاله روشهای داده‌کاوی برای کشف تقلب در حسابرسی صورتهای مالی

قدمه بر عصــر حاضر، »عصــر اطالعات« نام نهاده شــده و آنچه که منجــر به قدرت و موفقیت میشــود اطالعات است. اکنون با کمک فناوریهای پیچیدهای مانند کامپیوتر، ماهــواره و وســایلی برای ذخیرهســازی اطالعات، میتوان شــروع به جمعآوری و ذخیرهســازی انواع دادهها کرد و از توانایی کامپیوترها برای کمک به مرتبسازی …

ادامه »

دانلود مقاله داده کاوی چالشهای پروژههای مدیریت داده

بدون شک با تبدیل داده به یک دارایی ارزشمند، شاهد حضور موفق و تأثیرگذار داده در تحقق اهداف استراتژیک کسبوکار یک سازمان خواهیم بود. برای تبدیل داده به یک سرمایه و یا دارایی استراتژیک، میبایست در گام نحست تابع یک استراتژی داده باشیم که همسو با استراتژی کسبوکار ایجادشده باشد …

ادامه »