مراحل داده کاوی

نقش وهدف داده کاوی 

ایده اصلی داده کاوي براین امر استوار است که داده هاي قدیمی حاوي اطلاعاتی هستند که درآینده مورد استفاده قرار گرفته ومفید خواهند بود. هدف دادهکاوي یـافتن الگوهـایی در داده هـاي پیـشین است که نیازها، ترجیحات و تمایلات را روشن تر مینماید . این حقیقت که الگوها همواره واضح نیستند و علائم دریافت شده از داده هـا گـاهی مـبهم و گـیج کننده هستند کار را سخت تر می نماید . لـذا جـدا کـردن علائـم از چیزهـاي بـه درد نخـور یعنـی تشخیص الگوهاي اساسی در بطن متغیرهاي به ظاهر تصادفی ، یکـی از نقـشهاي مهـم داد هکـاوي است

 

روش داده کاوي داراي یازده مرحله است :

 تبدیل مسأله کسب و کار و تجارت به یک مسأله داده کاوي .

 1.  انتخاب داده هاي مناسب 
 2. شناخت داده ها 
 3. ساخت مجموعه مدل 
 4. رفع مشکلات داده ها 
 5. تبدیل داده ها براي استخراج اطلاعات .
 6.  ساخت مدل ها .
 7. ارزیابی مدل ها
 8.  پیاده سازي مدل ها
 9.  ارزیابی نتایج
 10.  شروع دوباره

شکل زیر تصویري از مراحل داده کاوي را نشان می دهد.همانگونه کـه ملاحظـه مـی شـود، بهتـرین تصویر از فرآیند داده کاوي به صورت یک مجموعه از حلقه هاي درهم پیچیده به جـاي یـک خـط مستقیم است.

چرخه تعالی داده کاوي : توان تبدیل داده ها به اطلاعات، اطلاعات به عمل و عمل را به ارزش چرخه تعالی داده کـاوي مینامند. به منظور دستیابی به این هدف لازم است داده کاوي به صورت یـک فرآینـد ضـروري در کنار سایر فرآیندهاي سازمان نظیر بازاریابی، فروش، پشتیبانی مشتري و کنترل موجودي درآید . بدین منظور هر پروژه باید چهار مرحله اصلی که با هم یـک دور از چرخـه تعـالی را تـشکیل می دهند طی نماید، این چهار مرحله عبارتند از :

.1 تشخیص مشکلات کسب و کار و تجارت

.2 بازنگري داده ها براي تبدیل آنها به اطلاعات عملی

.3 کار روي اطلاعات

.4 اندازه گیري و بررسی نتایج

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتباط با ما

 • گیلان - رشت - میدان حشمت - پارک علم و فناوری گیلان - طبقه دوم  - گروه توسعه اندیشه نوین 
 • موبایل : 09117586735 (مهندس ایوبی)
 • وب سایت متن کاوی: www.tmta.ir